GOSPODARSKA ODRŽIVOST, RAST I RAZVOJ - investicije i nova radna mjesta

Razvoj gospodarstva, povećanje zaposlenosti i životnoga standarda građana cilj je kojem sve druge politike trebaju biti u službi. Postojeći rast gospodarstva nastojat ćemo intenzivirati, jer BiH ima materijalne i ljudske resurse za znatno brži razvoj. Pretpostavka za to jeste društveni konsenzus svih političkih aktera, posebno vlasti uspostavljene nakon izbora.

ZA zakonske reforme i porezno rasterećenje gospodarstva

Zalagat ćemo se za zakonske reforme koje će stvoriti povoljnije ozračje za investiranje u realni sektor, povećanje proizvodnje i izvoza. To podrazumijeva izmjenu zakonske regulative koja će olakšati postupak registracije poduzeća, smanjiti fiskalna opterećenja, porezna i neporezna opterećenja gospodarstva, posebice u sferi doprinosa, prekvalifikaciju i izobrazbu, povećanje konkurentnosti, jačanje potpore izvoznicima i uspješnim tvrtkama, fiskalnu potporu unaprjeđenju poslovanja, te relativno smanjivanje javnih rashoda, što u konačnici dovodi do rasta bruto društvenoga proizvoda i zaposlenosti. Mora se provesti reforma i reorganizacija državne uprave kako bi se u proračunima osiguralo više novca za potporu razvoju gospodarstva.

ZA strana i domaća ulaganja i nova radna mjesta

U situaciji nedostatka i nedovoljnog iskorištavanja akumulacije kapitala iz domaćih izvora te očevidne potrebe bržega razvoja i rasta gospodarstva i veće zaposlenosti u Bosni i Hercegovini, neophodne su strane investicije.. Za kapitalna ulaganja potrebna je politička stabilnost, ekonomska konkurentnost i pravna sigurnost.

Politička stabilnost u BiH ključna je za nova gospodarska ulaganja, ali i stvaranje povoljnoga makroekonomskoga i poduzetničkog ambijenta, oslobođenoga administrativnih i svih drugih prepreka koje usporavaju procese investiranja i poslovanja. Potrebno je izraditi analizu ključnih čimbenika konkurentnosti i stvarnih rizika, analizu koja može poslužiti kao polazište za stvaranje strategije koja će doprinijeti dolasku stranih, posebno izravnih investicija.

HDZ BiH i njegovi kandidati koji budu izabrani da sudjeluju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim razinama, zalagati će se za izradu konkretnih projekata koji mogu biti zanimljivi stranim ali i domaćim investitorima, nuditi te projekte i lobirati za njih. Smatramo kako su posebno značajni: energetski sektor, izgradnja infrastrukture,sektor poljoprivrede i turizma, sektor šumarstva, prerada drveta i proizvodnja proizvoda na bazi drveta te metaloprerađivački sektor.

Prioritetno je stvoriti iste uvjete za sva poduzeća (javna i privatna, domaća i strana) na način da svi imaju apsolutno jednake mogućnosti i uvjete poslovanja, odnosno ne dozvoliti da jedni budu privilegirani, a drugi diskriminirani. To podrazumijeva da ćemo inzistirati:

  • da svi imaju jednake mogućnosti za porezne olakšice i poticaje za izvoz
  • da svi jednako mogu koristiti državna i međunarodna sredstva (javne i međunarodne izvore financiranja)
  • da se poticaji za poljoprivrednu proizvodnju, turizam, obrt, industriju i poticaje izvoza jednako raspoređuju za sva područja Bosne i Hercegovine

Dobar preduvjet za strane investicije u Bosni i Hercegovini jesu kvalificirana radna snaga te niži troškovi radne snage i proizvodnje, ali i prednosti koje pruža položaj BiH te mogućnost pristupa i plasmana roba i usluga na određenim tržištima (regija, EU, Rusija, Turska,…).

ZA razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Stvarati ćemo ambijent za povećanje broja malih i srednjih poduzeća (uključujući samoupošljavanje, obrte i srodne djelatnosti), osobito obiteljskih, brzo rastućih poduzeća i onih čiji je rad utemeljen na inovacijama i koja su izvozno orijentirana. Zalagati ćemo se za omogućavanje pristupa izvorima financiranja malih i srednjih poduzeća, osiguranje financijskih potpora, kako putem grantova tako i putem povoljnijeg kreditiranja. Inzistirati ćemo na izravnim inozemnim investicijama, osigurati mogućnosti obuke, obrazovanja i dostupnosti vještina, te omogućiti prilagodbu i pripremu za rad u ovom sektoru, a posebnu pozornost i dalje ćemo posvetiti ženama poduzetnicama i zapošljavanju mladih stručnih osoba. Snažno ćemo poticati prostorne i infrastrukturne pripreme za razvoj poslovnih zona i druge poduzetničke infrastrukture, s posebnim naglaskom na razvoj klastera, te institucija za potporu razvoja poduzetništva i lokalni ekonomski razvoj. Izvršiti ćemo prilagodbu javne uprave (administracije) potrebama malih i srednjih poduzeća, što uključuje i e-upravu. Također, na svim razinama državne uprave veću ulogu u donošenju odluka dati ćemo gospodarskim vijećima tj. udruženjima poduzetnika, kako bi pri donošenju odluka uvažili njihove potrebe, stavove i mišljenja. Podupirati ćemo donošenje i revidiranje razvojnih strategija na svim razinama. Povezati ćemo poduzetnike, javnu upravu, obrazovne i znanstvene institucije. Poticati ćemo promociju poduzetništva i poduzetnika.

ZA reformu i razvoj poljoprivrede i turizma

Reformi poljoprivrede pristupiti ćemo kroz povećanje materijalno-financijske potpore domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnim područjima, te poticanjem neuposlenih osoba da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Zalagati ćemo se za osiguranje edukacije za nove, ali i postojeće poljoprivredne proizvođače kako bi počeli i unaprijedili svoje poslovanje te podigli konkurentnost.

Omogućiti ćemo bolju zaštitu domaće proizvodnje i lakši pristup tržištima, kroz viši stupanj specijalizacije i modernizacije poljoprivredne proizvodnje, bolje i potpunije korištenje raspoloživih prirodnih resursa za poljoprivrednu proizvodnju. Poticati ćemo promociju i zajednički nastup poljoprivrednih proizvođača na sajmovima i stranim tržištima.

Inzistirati ćemo na usvajanju standarda i pravila zajedničke poljoprivredne politike i financijskih instrumenata EU (fondova).

Raditi ćemo na podizanju na viši stupanj prerade sirovina poljoprivrednog podrijetla i promociji hrane domaćeg podrijetla.

Kadrovski i materijalno ojačati ćemo institucije nužne za uspješan razvitak domaće poljoprivrede.

Poticati ćemo udruživanje poduzetnika, te osnivanje i poslovanje zadruga.

Podržavati ćemo ekološki i ekonomski održiv razvoj turizma zasnovan na bogatim prirodnim i kulturnim resursima (sukladno interesima lokalnog stanovništva). Jačati ćemo suradnju između privatnog sektora, lokalne samouprave i javne uprave te obrazovnih, znanstvenih i istraživačkih institucija.

Uz sve navedeno, uložiti ćemo dodatni napor kako bi naša područja postala atraktivne i konkurentne turističke destinacije.

ZA prostorno uređenje i skrb o okolišu

Politika „zakonskog“ ovladavanja prostorom u Federaciji BiH koju provodi nelegalna i nelegitimna (nametnuta) Vlada Federacije BiH političko je manipuliranje prostorom isključivo u interesu te vlasti, a ne u interesu naroda i građana koji žive na predmetnom prostoru. Energično ćemo se suprotstaviti takvoj politici i inzistirati na stručnom pristupu valorizaciji prostora u interesu dobrobiti i budućnosti naroda. Do promjene Ustava ustrajati ćemo na primjeni rješenja koja se tiču kako organizacije tako i mjerodavnosti nad ovim pitanjima.

Prostor i zaštita okoliša pretpostavke su održivog razvoja gospodarstva i svake zajednice. Upravljanje prostorom regulirati ćemo zakonski, usvajanjem prostornog plana koji će nas razvojno opredijeliti u razdoblju koje slijedi. Uključivanjem svih raspoloživih, stručnih i dobronamjernih ljudskih potencijala zajedno ćemo se opredijeliti za takvo prostorno uređenje kojim ćemo, usvajajući standarde struke te potrebe i želje članova naše zajednice, stvoriti viziju daljnjeg razvoja. Pri tome smo opredijeljeni na primjerenu skrb za naš okoliš, po čijim smo ljepotama prepoznati i koje, između ostaloga, čine temelj kvalitete naše životne sredine.