Vijesti Node

10. rujna 2018.
Intervju: Denis Lasić - Na koridoru Vc radi se 25 km na dionicama Svilaj - Odžak, Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica, Buna - Počitelj

Glavni projekti u Federaciji BiH u idućem razdoblju vezani su uz cestogradnju. Želi se prometno povezati Federaciju s drugim dijelovima BiH, susjedima, Europskom unijom. Radi se na izgradnji brzih cesta, modernizaciji postojećih...

U proteklom razdoblju urađene su ključne aktivnosti vezane uz definiranje strateških smjerova djelovanja u razvoju prometne infrastrukture u FBiH. Početkom 2016. godine Federalno ministarstvo prometa i veza formiralo je radnu skupinu koja je za cilj imala izradu prometne strategije FBiH. Izrađena je i usvojena na Vladi FBiH u lipnju iste godine te je temeljem nje i strategije RS-a izrađena i usvojena prometna strategija BiH. To je ujedno i najvažnija strateška aktivnost koja je urađena u resoru i koja je omogućila BiH pristup IPA fondovima EU za promet prvi put te financijsku podršku EU i međunarodnih financijskih institucija kandidiranim i budućim infrastrukturnim projektima. To je i prva sektorska strategija usvojena na razini države. O izgradnji cesta, koridoru, novim dionicama te onom što se planira raditi i graditi, u intervjuu za Večernji list BiH govori ministar prometa i veza Federacije BiH Denis Lasić.

Kakvo je trenutačno stanje po dionicama na koridoru Vc? Što je do sada izgrađeno, što se planira...?

- Nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o trošarinama krajem prošle godine stekli su se uvjeti za financiranje brojnih dionica autoceste na koridoru Vc koje nije bilo moguće financirati i graditi prije toga te se krenulo u intenzivne pregovore s međunarodnim financijskim institucijama, posebice EBRD-om i EIB-om, za zatvaranje financijske konstrukcije na gotovo svim dionicama koridora Vc. Do sada su izgrađena i u upotrebi 102 km koridora, a trenutačno se radovi izvode na poddionicama: Svilaj - Odžak, II. faza (10,4 km, vrijednost 77,2 milijuna KM), Drivuša - Klopče (2,23 km, vrijednost 61,9 milijuna KM), Klopče - Donja Gračanica (5,8 km, vrijednost 204,7 milijuna KM), a uvođenje izvođača u posjed i početak radova očekuje se na dijelu Buna - Počitelj (7,2 km, vrijednost 64,6 milijuna KM).

Možete li dati preciznije podatke po aktualnim dionicama?

- Naravno, nabrojit ćemo ih sve te ću navesti i glavne karakteristike za svaku od onih koje su trenutačno aktualne. Važno je objasniti status svake od navedenih dionica, dužinu, status eksproprijacije, vrijednost... Veliki dio aktivnosti je oko izgradnje tunela. Tako su nastavljene aktivnosti na osiguranju sredstava i pripreme za gradnju poddionica Vranduk - Ponirak (ulaz u tunel Zenica). Procijenjena vrijednost je 50,5 milijuna eura, dužina dionice je 5,30 km, a eksproprijacija u ovom slučaju je 74,61%. Za ovu poddionicu urađen je idejni projekt još 2006. godine. Optimizacija trase je okončana 2013. godine i urađen je glavni projekt. U prošloj godini pokrenut je postupak nabave radova za izgradnju i konzultantskih usluga nadzora za poddionicu Vranduk - Ponirak. Postupak evaluacije zaprimljenih zahtjeva je u tijeku. Javno poduzeće Autoceste pokrenulo je aktivnosti na osiguranju sredstava za izgradnju spomenutih dionica i nadzora nad izgradnjom preko zaduženja kod OFID-a u iznosu od 49 milijuna eura. Procedura kreditnoga zaduženja je u tijeku. Usvajanjem zaključka Vlade efektivnost kredita veže se uz uvođenje dodatne trošarine na naftne prerađevine. Usvajanjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama BiH stvoreni su uvjeti za nastavak pregovora s financijskim institucijama i zaključenjem sporazuma o zajmu. Nadalje, nastavljene su aktivnosti na osiguranju sredstava i pripreme za gradnju poddionica Ponirak - Vraca (tunel Zenica). Procijenjena vrijednost je 75,6 milijuna eura, dužina dionice 2,66 km, a eksproprijacija je 93,37%. Za tu dionicu također je urađen idejni projekt 2006. godine. Optimizacija trase okončana je 2013. godine, kad je završen i glavni projekt. Tijekom 2017. godine pokrenut je postupak nabave radova za izgradnju i konzultantskih usluga nadzora za tu poddionicu. JP Autoceste pokrenule su aktivnosti na osiguranju sredstava za izgradnju dionica i nadzora nad izgradnjom preko zaduženja kod EIB-a u iznosu od 50 milijuna eura i preko investicijskog granta. Procedura kreditnoga zaduženja je u tijeku. Nastavljene su aktivnosti na provođenju ugovora o građenju i usluga nadzora za dionicu Vraca (tunel Zenica) - Donja Gračanica (tunel Pečuj). Procijenjena vrijednost je 49,5 milijuna eura, dužina dionice je 4 km, a eksproprijacija 99%. Izgradnju ove poddionice predviđeno je raditi po modelu “projektiraj i izgradi” (“design and build”) - “Žuti Fidic”, a za njezinu izgradnju osigurana su kreditna sredstva EBRD-a. Aktivnosti na odabiru izvođača radova, kao i za nabavu konzultantskih usluga nadzora na dionici Vraca - Donja Gračanica (tunel Pečuj) su u tijeku. U sklopu ugovora za građenje te poddionice izvodit će se i aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije, dobivanju urbanističke suglasnosti te pripremni radovi za izgradnju trase i objekata na njoj. Radi se i na izgradnji poddionice Klopče - Donja Gračanica (tunel Pečuj). Procijenjena vrijednost je 112,5 milijuna eura, dužina dionice je 5,8 km, a eksproprijacija 100%. U prethodnom razdoblju postignuta je efektivnost kreditnoga zaduženja kod OFID-a - OPEC Fonda za međunarodni razvoj u iznosu od oko 60 milijuna eura preko dva modela kreditiranja (48 milijuna dolara i 24 milijuna eura) te je potpisan ugovor s izvođačem radova. U 2016. godini završeni su pripremni radovi na cijeloj dužini trase i počeli su glavni radovi na iskopu tunela, kao i oni na temeljenju objekata. U 2017. radovi su nastavljeni. Ova poddionica locirana je u području s jako kompleksnom i u građevinskom smislu izrazito nepovoljnom geologijom, koja otežava izvođenje zemljanih i radova na osiguranjima škarpi, usjeka i zasjeka. Nažalost, nakon provođenja ugovorom predviđenih dodatnih istražnih radova, pokazalo se kako tehnička rješenja predviđena osnovnim (glavnim) projektom nisu adekvatno uvažila tako složene inženjersko-geološke uvjete terena pa je na nekim dijelovima bila nužna njihova izmjena, što je u određenoj mjeri usporilo izvođenje radova. Radove je usporilo i kašnjenje na premještanju magistralnog plinovoda. Navedena dionica planira se dijelom sufinancirati iz EBRD-ova kredita u visini od 36 milijuna eura. Provedena je procedura kreditnoga zaduženja. Efektivnost sredstava bila je uvjetovana povećanjem trošarina na gorivo od kreditora.

Radi se od Posavine do Hercegovine. Koji projekti su u tijeku?

- Pođimo od juga, dionice Buna - Počitelj. Procijenjena vrijednost je 33,1 milijun eura (radovi), dužina dionice je 7,2 km, dok je eksproprijacija 100%. Krajem svibnja ove godine potpisan je ugovor za izvođenje radova na toj poddionici. A ona se nastavlja na dionicu Počitelj - Zvirovići i kao takva dio je dionice autoceste na koridoru Vc Mostar jug - Počitelj. Rok izgradnje je 18 mjeseci. S druge strane, u Posavini su nastavljene aktivnosti na izgradnji dionice Svilaj - Odžak, II. faza. Procijenjena vrijednost je 75,5 milijuna eura, dužina dionice je 4 10,40 km, a eksproprijacija 100%. U skladu s planiranom dinamikom građenja radovi na II. fazi počeli su 16. ožujka prošle godine. Radovi II. faze obuhvaćali su završne radove postavljanja asfalta, horizontalne i vertikalne signalizacije u sklopu istog ugovora i okončani su u studenom prošle godine. Zbog problema s dobivanjem odobrenja za građenje parternog dijela graničnog prijelaza Svilaj, predviđeno je da se radovi na istom nastave po pribavljanju odobrenja u ovoj godini. Procijenjena vrijednost ovih radova je oko 15 milijuna eura.

Na nekim dionicama ima problema, radovi su komplicirani, pojavila su se klizišta... O čemu je riječ?

- Jedan od takvih projekata je i nastavak izgradnje poddionice Drivuša - Klopče. Trasa je locirana u području jako kompleksne geologije, zabilježena su dva klizišta, što dodatno komplicira izvođenje građevinskih radova i značajno usporava dinamiku radova. Procijenjena vrijednost je 30 milijuna eura, dužina dionice je 2,23 km, a eksproprijacija je 100%. Za izgradnju dionice osigurana su kreditna sredstva od 10,5 milijuna kuvajtskih dinara (oko 28 milijuna eura). Nakon odabira izvođača radova, u skladu s procedurama KFAER-a, 25. rujna 2014. godine zaključen je ugovor za izvođenje radova. U 2015. izvođeni su radovi premještanja podzemnih plinskih, vodovodnih, elektro i telekomunikacijskih instalacija te dalekovodnih stupova. Također su izvođeni radovi izgradnje donjeg stroja trupa autoceste i objekata na navedenoj poddionici. U 2016. godini nastavljeni su radovi na toj poddionici, od kojih je najznačajniji na izvođenju mosta Drivuša (dužine 650 m) i vijadukta Perin Han (dužine oko 400 m). Betonski radovi završeni su na lijevoj strani mosta Drivuša. U tijeku su radovi na rasponskoj konstrukciji desne strane mosta Drivuša te vijadukta Perin Han.

Radi li se na pripremi gradnje dionice Mostar jug - Kvanj - Buna?

- Nastavak aktivnosti na osiguranju sredstava i pripreme za gradnju ove dionice su u tijeku. Procijenjena vrijednost je 33,1 milijun eura, a dužina dionice je 13,8 km. Poddionica Mostar jug - Kvanj - Buna duga je oko 14 km. U tijeku je priprema novog optimiziranog idejnoga projekta koji uvažava zahtjeve lokalne zajednice i zaštite okoliša. U prethodnom razdoblju JP Autoceste pokrenule su inicijativu za kreditno zaduženje za izgradnju dionice Mostar jug - Kvanj kod EBRD-a u visini od 60 milijuna eura te poddionice Kvanj - Buna za kredit EIB-a od 100 milijuna eura. Također, za dionicu Mostar jug - Počitelj tražena su grant sredstva WBIF-a od 23,6 milijuna eura. Usvajanjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama BiH stvoreni su uvjeti za nastavak pregovora s financijskim institucijama i zaključenje sporazuma o zajmu. Samim tim stvoreni su uvjeti za nastavak daljnjih aktivnosti.

Jesu li pokrenute aktivnosti na izgradnji dionice Počitelj - Zvirovići (Međugorje)?

- Aktivnosti na odabiru izvođača radova, kao i za nabavu konzultantskih usluga nadzora na toj dionici su u tijeku. Procijenjena vrijednost izgradnje dionice Počitelj - Zvirovići (Međugorje) je 105,1 milijun eura, dužina dionice je 11 km, a eksproprijacija je 89,69%. JP Autoceste pokrenule su aktivnosti za izgradnju ove poddionice koja će se financirati iz kreditnih sredstava Europske investicijske banke u iznosu od 100 milijuna eura. Kreditna sredstva su efektivna. Izgradnja poddionice Počitelj - Zvirovići (Međugorje) nužna je kako bi se promet s magistralne ceste M17 preusmjerio na autocestu prema Bijači. Tako bi se osigurala puna funkcionalnost izgrađene poddionice Zvirovići - Bijača i povećala njezina isplativost.

U posljednje vrijeme spominje se i brza cesta Mostar - Široki Brijeg - granica RH. U kojoj fazi je taj projekt?

- Podržana je inicijativa Ministarstva prometa o financiranju infrastrukturnih projekata iz sredstava akumulirane dobiti javnih poduzeća i klirinškog duga Ruske Federacije. Od petlje Mostar sjever do M17 rade se idejni i glavni projekt. Od M17 do granice s RH radi se generalni projekt. Rok za završetak je lipanj 2019. godine. Prikupljene su suglasnosti Općine Grude i Grada Širokog Brijega, a ovih dana očekuje se i suglasnost Grada Mostara. Za dio trase od M17 do Pologa definiran je priključak na brzu cestu na području “rudarskog kopa”. Planirana je izrada idejnog projekta za ovaj dio trase u ovoj godini.

U kojoj je fazi izgradnja pristupne ceste Tromeđa - Trebižat?

- Na prijedlog Ministarstva na sjednici Vlade FBiH 12. travnja ove godine donesena je odluka o odobravanju realizacije projekta rehabilitacije regionalne ceste R425a, dionice Tromeđa - Trebižat, koju će provesti JP Autoceste FBiH. Vrijednost je veća od 5 milijuna KM, izabran je izvođač radova te se krajem rujna očekuje njihov početak.

Jesu li planirane i brze ceste u FBiH? O kojim pravcima je riječ?

- Brze ceste planirano je, uz kreditne izvore financiranja od međunarodnih kreditora, financirati i iz drugih izvora sredstava, kao što su akumulirane dobiti javnih poduzeća i klirinški dug Ruske Federacije. Planirani su financiranje i radovi na nizu projekata: brza cesta Lašva - Nević Polje u iznosu od 100 milijuna KM iz klirinškoga duga, Sarajevo - Goražde (70 milijuna KM iz akumulirane dobiti BH Telecoma), Mostar - Široki Brijeg - granica RH (10 milijuna KM iz akumulirane dobiti BH Telecoma, 5 milijuna KM iz klirinškog duga i 3 milijuna KM iz akumulirane dobiti JP EP HZ HB), obilaznica Mostar jug (dionica autoceste - 2 milijuna KM iz klirinškog duga), autocesta Tuzla - Žepče (63 milijuna KM iz akumulirane dobiti JP EP BiH, 2 milijuna KM iz JP EP HZ HB), sarajevska obilaznica - prva transverzala (25 milijuna KM iz akumulirane dobiti sarajevske zračne luke i 10 milijuna KM iz akumulirane dobiti JP BH Telecom).

Većina magistralnih cesta nije u zadovoljavajućem stanju. Što se planira poduzeti na sanaciji?

- Ukupna dužina magistralnih i regionalnih cesta u FBiH je oko 4748 km, od čega 2024 km čine magistralne i 2724 km regionalne ceste. U najvećem dijelu mreža magistralnih cesta izgrađena je u razdoblju od 1968. do 1975. godine za potrebe tadašnjeg obujma prometa i sa skromnim elementima (nedovoljna širina kolnika i planuma ceste, veliki usponi, oštri zavoji, nedovoljna debljina kolničke konstrukcije, strme i nezaštićene kosine i dr.). Prosječna starost mostova je 45, a tunela 40 godina. Zbog takvih karakteristika magistralne mreže, kao i činjenice da se više od 85% prometa u Federaciji realizira na magistralnim cestama, JP Ceste FBiH pripremile su program modernizacije magistralnih cesta FBiH, koji je preko Ministarstva prometa upućen Vladi FBiH. Kreditna sredstva planirana za program modernizacije iznose 173 milijuna eura te su dobivena od EBRD-a (73 milijuna eura nakon usvajanja trošarina) i EIB-a te Svjetske banke - 100 milijuna eura.

Od čega se sastoji taj projekt?

- Projekt se sastoji od nekoliko manjih i srednje velikih planova ulaganja te obuhvaća sljedeće skupine potprojekata: sanacija šteta nakon poplava s istodobnom modernizacijom određenih dionica, izgradnja obilaznica oko gradova. U okviru ove skupine potprojekata predviđaju se radovi izgradnje obilaznica oko Bugojna, Donjeg Vakufa, Gruda, Livna, kao i prve faze obilaznica oko Cazina, Kiseljaka i Goražda. Planirana je i izgradnja cesta - poboljšanje elemenata u postojećem koridoru. U okviru ove skupine potprojekata predviđaju se radovi na južnoj obilaznici Mostara, izgradnja prve faze ceste između GP Izačić i Bihać koja se vezuje na planiranu obilaznicu Bihaća i izgradnja prve faze ceste Bihać - Bosanska Krupa. Potrebna je i rekonstrukcija cesta i kolničke konstrukcije, korekcija osovine te rekonstrukcija i sanacija cestovnih objekata. Radi se cesta Stolac - Neum i to je važan projekt. U tijeku je natječaj (6 milijuna KM) za izgradnju južne obilaznice Mostara te se završetak natječajne procedure očekuje sada u rujnu.

Kako su sredstva od GSM licencije, iako nisu velika, utrošena za vrijeme vašeg mandata?

- Nažalost, u nekim prijašnjim mandatima ta sredstva su bila i 20 do 25 milijuna KM na godišnjoj razini. Preostala sredstva su utrošena, u granicama mogućeg, prema stvarnim potrebama na terenu. Navest ću neke od projekata iz programa investiranja iz sredstava GSM licencije u 2017. godini koji su provedeni u suradnji s općinama i županijama.

Pola milijuna maraka izdvojeno je za rekonstrukciju regionalne ceste R-461 Srebrenik - Bukva, dionice Srebrenik - Sladna, za izgradnju ceste od Misišta do Groblja - Bile, u općini Široki Brijeg - 400 tisuća KM, za sanaciju cesta u Stocu - 80 tisuća KM, sanaciju ulica u Grudama - 149.973,40 KM, za završetak rekonstrukcije ceste Kreševo - Tarčin - 150 tisuća KM...

(vecernji.ba)

Izdvajamo

Dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović, održao je danas u Zagrebu radni sastanak s predsjednkom...
Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović danas je posjetio Ramu. Tijekom posjeta održan je radni sastanak s Općinskim odborom HDZ BiH Rama, koji je, na...
U Domu HDZ -a BiH u Mostaru danas je održan sastanak predsjednika dr. Čovića s kirurgom prof.dr.sc. Željkom Bušićem, čeljusnim kirurgom prim.dr....
Danas je u Mostaru održana osma sjednica Predsjedništva HNS-a BiH na kojoj je govoreno o aktualnoj političkoj situaciji u BiH, aktivnostima vezanima...