PRAVILNIK O USTROJU I DJELOVANJU Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH

PRAVILNIK O USTROJU I DJELOVANJU Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 49. Statuta Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH, Skupština Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH, na svom zasjedanju 5. ožujka 2015. godine donosi

PRAVILNIK O USTROJU I DJELOVANJU
Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Klub utemeljitelja HDZ-a BiH (u daljnjem tekstu Klub) zasebni je oblik organizacije u sastavu HDZ-a BiH. Okuplja članove HDZ-a BiH iz razdoblja utemeljenja i izgradnje Stranke koji žele doprinijeti očuvanju kontinuiteta HDZ-a BiH na izvornim načelima utemeljenja Stranke u okviru Programa HDZ-a BiH.
Svrha djelovanja Kluba je suradnja, doprinošenje i preuzimanje odgovornosti na svim područjima gdje se govori i raspravlja o interesima i položaju utemeljitelja.
Klub utemeljitelja HDZ-a BiH okupljao bi članove iz svih društvenih grupacija koji se priklanjaju politici Stranke te prihvaćaju njezine političke smjernice na temeljima pozitivne političke i kulturne baštine hrvatskog naroda.

Članak 2.
Zadaća i ciljevi Kluba su:

 • sudjelovanje u raspravama o donošenju političkih odluka unutar HDZ-a BiH;
 • aktiviranje političkih interesa članstva putem djelovanja Kluba;
 • zastupanje legitimnih političkih interesa HDZ-a BiH u javnosti; te
 • suradnja s nestranačkim organizacijama sličnoga političkog uvjerenja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

 

Naziv, sjedište i područje djelovanja

Članak 3.
Naziv kluba je:”Klub utemeljitelja HDZ-a BiH”.
Skraćeni naziv je: KUHDZBiH.
Sjedište KUHDZ-a BiH je u Mostaru.
KUHDZBiH djeluje u okviru djelovanja HDZ-a BiH.

Pečat i znak

Članak 4.
Klub ima pečat okruglog oblika, na njemu je u pravilnom rasporedu polukružno ispisano Klub utemeljitelja HDZ-a BiH – Mostar, a u sredini se nalazi znak HDZ-a BiH.
Himna Kluba je himna HDZ-a BiH.
 

Članak 5.
Rad Kluba je javan, a Klub će se radi ostvarivanja svojega programa koristiti web stranicom HDZ-a BiH, a može se u iznimnim situacijama poslužiti i ostalim sredstvima javnog priopćavanja i medijske promocije.

ČLANSTVO

Uvjeti za stjecanje članstva

Članak 6.
Članom Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH može postati član HDZ-a BiH koji je: bio član HDZ-a BiH u osnivanju i izgradnji HDZ-a BiH najkasnije do prvih višestranačkih izbora u BiH (18.11.1990. godine); aktivan član HDZ-a BiH u kontinuitetu; te na odgovarajući način sudjelovao u Domovinskom ratu.

Učlanjenje

Članak 7.
Član HDZ-a BiH koji želi postati članom Kluba mora uz valjanu iskaznicu HDZ-a BiH ispuniti i pristupnicu Klubu.
Pristupnica se podnosi nadležnom županijskom/regionalnom odboru i Odboru Kluba HDZ-a BiH Brčko distrikta, koji i odlučuju o prijamu u članstvo.

Prava i obveze člana

Članak 8.
Član Kluba ima prava i obveze propisana Statutom HDZ-a BiH koje može ostvarivati u okviru tijela Kluba.
Svaki član ima svoju člansku iskaznicu kojom se može legitimirati kao član Kluba, a koja vrijedi samo uz predodžbu valjane iskaznice HDZ-a BiH.

Prestanak članstva

Članak 9.
Članstvo u Klubu prestaje:

 • istupanjem ili isključenjem iz HDZ-a BiH;
 • istupanjem iz Kluba podnošenjem pismene izjave.

 

Počasno članstvo i priznanja Kluba

Članak 10.
Klub ima i počasne članove.
Počasne članove na prijedlog Predsjedništva Kluba proglašava Skupština.
Članovima i počasnim članovima mogu se dodjeljivati priznanja, u skladu s važećim pravilnikom o počasnom članstvu, dodjeli priznanja i zahvalnica HDZ-a BiH.
Počasni članovi nemaju pravo odlučivanja.

USTROJSTVO KLUBA

ŽUPANIJSKE/REGIONALNE I ORGANIZACIJA KLUBA BRČKO DISTRIKTA

Članak 11.
Na području županija, regija i Brčko distrikta djeluju županijski, regionalni odbori i Odbor Kluba Brčko distrikta.
Regionalne organizacije i Organizacija kluba Brčko distrikta su razinom istovjetne županijskim organizacijama.

Tijela županijskih/regionalnih organizacija i Organizacije kluba Brčko distrikta

Članak 12.
Tijela Kluba na području županijskih/regionalnih organizacija i Organizacije Kluba Brčko distrikta su:

 • županijske/regionalne skupština, Skupština Organizacije Kluba Brčko distrikta;
 • županijski odbori, regionalni odbori, Odbor Kluba Brčko distrikta;
 • Predsjedništvo županijskih/regionalnih odbora, Organizacije kluba Brčko distrikta; te
 • Nadzorni odbori županijskih/regionalnih odbora i Odbora Kluba Brčko distrikta.

Članak 13.
Županijske/regionalne skupštine, Skupština Organizacije Kluba Brčko distrikta su najviše tijelo županijskih/regionalnih organizacija, Organizacije Kluba Brčko distrikta koje:

 • biraju i razrješuju članove županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta;
 • razmatraju i prihvaćaju izvješće o radu županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta;
 • donose povelje i odluke županijskih/regionalnih organizacija, Organizacije kluba Brčko distrikta,
 • daju smjernice djelovanja i nastupa.

Članak 14.
Izaslanici u županijskim/regionalnim skupštinama, Skupštini Organizacije Kluba Brčko distrikta su:

 • članovi županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta;
 • izaslanici po odluci županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta;
 • članovi Nadzornog odbora županijskih/regionalnih organizacija, Organizacije kluba Brčko distrikta;
 • zastupnici županijskih/regionalnih skupština i Brčko distrikta iz redova Kluba,
 • izaslanici i zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH i parlamentima entiteta iz redova Kluba.

Članak 15.
Županijske/regionalne skupštine, Skupština Organizacije Kluba Brčko distrikta sazivaju se jednom u četiri godine, a saziva ih predsjednik na temelju odluke županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta.
Predsjednici županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta dužani su sazvati skupštinu Kluba kada to zatraži 2/3 članova županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta ili natpolovična većina upisanih članova Kluba, u roku od 30 dana.

Članak 16.
Županijske/regionalne odbore, Odbor kluba Brčko distrikta čine: predsjednici, četiri dopredsjednika, 5 – 11 članova biranih na skupštinama županijskih/regionalnih i Organizacije kluba Brčko distrikta, tajnik i rizničar.
Županijski/regionalni odbori, Odbor kluba Brčko distrikta ovlašteni su svojim odlukama dopuniti (kooptirati) određeni broj svojih članova u odbore Kluba, do najviše trećine broja svojih članova.

Članak 17.
Zadaće županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta su:

 • provođenje politike županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta;
 • biranje županijskih predsjednika i po četiri potpredsjednika, te tajnika i rizničara na prijedlog predsjednika koji uz predsjednike čine predsjedništva županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta;
 • iniciranje i poticanje rasprava i rješavanje pitanja i problema utemeljitelja na području županija, regija, Brčko distrikta;
 • imenovanje i razrješavanje odbora i povjerenstava unutar klubova prema potrebi i određivanje njihovih sastava i zadaća;
 • predlaganje županijskim/regionalnim odborima HDZ-a BiH, Organizaciji HDZ-a BiH za Brčko distrikt kandidata na izborima za županijske/regionalne skupštine, Skupštinu Brčko distrikta iz redova klubova;
 • donošenje poslovnika o radu, te
 • obilježavanje značajnijih nacionalnih i stranačkih obljetnica.

Članovi predsjedništava su i izaslanici i zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH i parlamentima entiteta, zastupnici županijskih/regionalnih skupština i Skupštine Brčko distrikta ulaze po položaju u županijski/regionalni odbor, Odbor Kluba Brčko distrikta ako su članovi klubova.

Predsjedništvo županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta pripremaju sjednice županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta i odgovorni su za provedbu odluka i zaključaka županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta i odluka središnjih tijela Kluba.

IV. SREDIŠNJA TIJELA

Članak 18.
Središnja tijela Kluba su:

1. Skupština;
2. Središnji odbor;
3. Predsjedništvo;
4. Nadzorni odbor

SKUPŠTINA

Članak 19.
Skupština je najviše tijelo Kluba, koje:

 • utvrđuje temeljna načela utemeljitelja Kluba;
 • donosi odluke o statusnim promjenama Kluba;
 • donosi programske odluke i politička stajališta Kluba;
 • donosi Pravilnik i usvaja izmjene i dopune Pravilnika Kluba;
 • razmatra i prihvaća izviješća tijela Kluba;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • bira i razrješuje predsjednika, zamjenika predsjednika, osam potpredsjednika i 11 članova Predsjedništva Kluba;
 • bira i razrješuje članove Nadzornog odbora; te bira i razrješuje 30 članova Središnjeg odbora, tako da bira po jednog člana iz regionalnih odbora RS, Brčko distrikta i  županijskih organizacija, koje su u sastavu Kluba po teritorijalnom načelu, a ostale članove do tog broja prema rezultatima izbora.

Skupština djeluje prema poslovniku koji sama donosi.

Članak 20.
Izborna Skupština se saziva redovito jednom u 4 godine, koliko traje i mandat svih izbornih tijela i dužnosnika Kluba, a saziva je predsjednik kluba.
Izvještajna Skupština saziva se nakon 2 (dvije) godine mandata temeljem odluke Predsjedništva Kluba.
Predsjednik Kluba dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu ako to zatraži:

 • Predsjedništvo Kluba;
 • Središnji odbor Kluba; te
 • Središnji odbor HDZ-a BiH.

Ako je zatraženo sazivanje Izvanredne skupštine, predsjednik Kluba dužan je sazvati je u roku od 30 dana.

Članak 21.
Članovi Skupštine su:

 • izaslanici županijskih, regionalnih organizacija Kluba i Organizacija Kluba Brčko distrikta;
 • članovi središnjih tijela Kluba (Središnji odbor, Predsjedništvo, Nadzorni odbor); te
 • članovi Središnjeg odbora HDZ-a BiH iz redova Kluba.

SREDIŠNJI ODBOR

Članak 22.
Središnji odbor je glavno političko tijelo koje usmjerava rad Kluba između skupština.

Središnji odbor:

 • raspravlja o bitnim stranačkim i političkim pitanjima;
 • prihvaća i razmatra financijsko izvješće;
 • odlučuje o suradnji s nestranačkim organizacijama u domovini i inozemstvu;
 • skrbi o provedbi odluka Skupštine;
 • donosi i druge odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela; te
 • donosi odluku o sazivanju Skupštine na prijedlog Predsjedništva Kluba.

Srednišnji odbor djeluje prema poslovniku koji sam donosi.

Članak 23.
Središnji odbor čine:

 • trideset (30) članova koje izabere Skupština;
 • članovi Predsjedništva Kluba;
 • predsjednici županijskih/regionalnih organizacija i Organizacije Kluba Brčko distrikta;
 • članovi Kluba koji su članovi Središnjeg odbora HDZ-a BiH; te
 • članovi Kluba koji su zastupnici, ministri i predstavnici vlada na svim razinama vlasti.

Središnji odbor Kluba može prema potrebi dopuniti broj svojih članova, ali najviše do trećine broja članova Središnjeg odbora.

Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Središnjeg odbora Kluba.

Na prijedlog predsjednika, Središnji odbor bira četiri potpredsjednika.

Zasjedanje Središnjeg odbora

Članak 24.
Predsjednik saziva Središnji odbor i njime predsjeda, a dužan je sazvati sjednicu Središnjeg odbora najmanje jednom godišnje.
Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor ako to zatraži trećina članova Središnjeg odbora, natpolovična većina županijskih odbora Kluba ili središnja tijela HDZ-a BiH.

Predsjedništvo Kluba

Članak 25.
Predsjedništvo Kluba čine:

 • predsjednik,
 • zamjenik predsjednika,
 • osam potpredsjednika,
 • glavni tajnik,
 • 11 članova Predsjedništva, te
 • počasni predsjednik (ako je izabran) i rizničar.

Predsjedništvo Kluba ovlašteno je svojom odlukom dopuniti (kooptirati) određen broj svojih članova u Predsjedništvo Kluba, do najviše trećine broja članova Predsjedništva.

Ako predsjednik ne može obavljati svoju dužnost zbog objektivne spriječenosti, podnese ostavku, bude razriješen ili isključen iz članstva HDZ-a BiH, zamjenjuje ga zamjenik, a potvrđuje predsjednik HDZ-a BiH.

Nadležnosti Predsjedništva

Članak 26.
Predsjedništvo Kluba:

 • raspravlja i odlučuje o bitnim (strateškim) političkim pitanjima;
 • predlaže i dostavlja Skupštini na usvajanje Program rada i prijedlog Pravilnika Kluba;
 • odlučuje o pristupanju u nestranačke međunarodne i nacionalne organizacije;
 • predlaže članove za dodjelu priznanja i zahvalnica članovima Kluba u skladu s važećim Pravilnikom HDZ-a BiH o počasnom članstvu, dodjeli priznanja i zahvalnica HDZ-a BiH;
 • na prijedlog predsjednika imenuje glavnog tajnika i rizničara Kluba;
 • prihvaća člansku iskaznicu Kluba koja je članska iskaznica HDZ-a BiH s naznakom “Klub utemeljitelja”, na prijedlog glavnog tajnika;
 • raspravlja i odlučuje o tekućim pitanjima, i odgovorno je za materijalno-financijsko poslovanje Kluba;
 • imenuje i razrješuje odbore i povjerenstva prema potrebi, te im određuje sastav i zadaće;
 • odlučuje o raspuštanju županijskih/regionalnih odbora i Odbora Kluba Brčko distrikta i održavanju izbornih skupština, te imenuje privremeno povjerenstvo do održavanja slijedeće izborne skupštine;
 • predlaže iz svojih redova kandidate Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH na lokalnim i općim izborima iz redova Kluba;
 • predlaže iz svojih redova kandidate u tijela HDZ-a BiH; te
 • raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja nisu stavljena u djelokrug drugih tijela Kluba.

Predsjedništvo djeluje prema poslovniku koji samo donosi.

Predsjednik Kluba

Članak 27.
Predsjednik kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub u BiH i inozemstvu;
 • predsjeda sjednicama Predsjedništva Kluba;
 • po potrebi sudjeluje na sjednicama predsjedništava županijskih/regionalnih odbora i Odbora Kluba Brčko distrikta, te može sudjelovati u odlučivanju;
 • u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Kluba,
 • može odrediti jednog od članova Predsjedništva da u njegovo ime zastupa Klub u svezi s pojedinim, specifičnim pitanjima; te
 • obvezan je u roku 30 dana sazvati sjednicu Središnjeg odbora ako to zatraži 2/3 Predsjedništva Kluba ili 2/3 članova Središnjeg odbora.

Počasni predsjednik Kluba

Članak 28.
Za počasnog predsjednika Skupština Kluba može imenovati osobu koja je obnašala dužnost predsjednika Kluba i koja je svojim radom doprinijela promicanju ugleda i interesu Stranke u BiH i inozemstvu.
Počasni predsjednik sudjeluje na sjednicama svih središnjih tijela Kluba s pravom glasa, a dužnost počasnog predsjednika Kluba je doživotna.

Glavni tajnik Kluba

Članak 29.
Glavni tajnik Kluba:

 • osigurava organizacijske, tehničke i stručne preduvjete u pripremi i radu tijela Kluba, te osigurava provedbu njihovih odluka;
 • ovlašten je imenovati svoje pomoćnike za pojedine poslove;
 • osigurava vođenje evidencije članstva Kluba;
 • na raspravu o nekim pitanjima može pozvati predsjednike županijskih/regionalnih odbora, Odbora Kluba Brčko distrikta kao i druge dužnosnike uz suglasnost predsjednika Kluba; te
 • odlučuje o operativnim pitanjima, a u svezi s time, on može sazvati sjednicu županijskih/regionalnih i Odbora Kluba Brčko distrikta, uz suglasnost predsjednika Kluba.

Odnosi između tijela Kluba

Članak 30.
Sva tijela Kluba, na svim razinama, samostalno obavljaju poslove u svojem djelokrugu i nadležnosti, sukladno načelu supsidijarnosti.
Iznimno, viša tijela imaju pravo izdavati obvezne upute i poduzimati druge mjere kojima se usmjerava rad nižih tijela, ako niže tijelo ne može samostalno i odgovorno to činiti.
Sva tijela i organizacije Kluba obvezno provode odluke viših tijela u okviru svog djelokruga, a u skladu s Programom i politikom HDZ-a BiH.

ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA KLUBA

Članak 31.
Radi zadovoljavanja posebnih interesa i rješavanja specifičnih problema u Klubu, Predsjedništvo kluba imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određujući im sastav i zadaće kao što su:

 • Odbor za promicanje političke baštine HDZ-a BiH i Domovinskog rata;
 • Odbor za iseljeništvo; te
 • Odbor za povijesnu građu HDZ-a BiH.

V. NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora i trajanje mandata svih tijela

Članak 32.
Izbori za sva tijela i dužnosnike Kluba obavljaju se javnim ili tajnim glasovanjem.

Članak 33.
Tijela Kluba biraju se na mandat od 4 (četiri) godine.
U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.

Donošenje pravovaljanih odluka i poslovnika

Članak 34.
Sva tijela Kluba donose odluke natpolovičnom većinom prisutnih.
Na sjednicama svih tijela obvezno se vodi zapisnik.
Tijela sama donose poslovnike o radu.

FINANCIRANJE I SREDSTVA ZA RAD KLUBA

Članak 35.
Financijsko poslovanje vodi rizničar Kluba.

Prihodi su:

 • prihodi iz proračuna HDZ-a BiH;
 • prihodi od darova i sličnih davanja;
 • prihodi od priredbi Kluba; te
 • ostali prihodi.

NADZORNA TIJELA

Članak 36.
Nadzorna tijela Kluba ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora.
Nadzorni odbori su samostalna tijela koja imaju dužnost i ovlaštenja nadzirati materijalno-financijsko i cjelokupno administrativno poslovanje tijela organizacija Kluba.
Financijsko poslovanje podliježe nadzoru nadležnog tijela HDZ-a BiH.

Nadzorni odbor Kluba utemeljitelja

Članak 37.
Nadzorni odbor Kluba utemeljitelja ima dužnost nadzirati materijalno-financijsko poslovanje Kluba, te za svaku kalendarsku godinu podnijeti izviješće Predsjedništvu Kluba.
Nadzorni odbor pazi da cjelovito materijalno-financijsko poslovanje bude u skladu sa zakonom.
Nadzorni odbor je ovlašten nadzirati i materijalno-financijsko poslovanje svih ostalih organizacijskih oblika Kluba.
Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH.
Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana.
U Nadzorni odbor ne mogu biti birane osobe iz sastava Predsjedništva i Središnjeg odbora Kluba.

Nadzorni odbori županijskih/regionalnih organizacija i Organizacije Kluba utemeljitelja Brčko distrikta

Članak 38.
Županijske/regionalne organizacije i Organizacija Kluba utemeljitelja Brčko distrikta ustrojavaju svoje nadzorne odbore.
Nadzorni odbori županijskih/regionalnih organizacija i Organizacije Kluba Brčko distrikta nadziru materijalno-financijsko poslovanje svojih organizacija Kluba, te o tome za svaku kalendarsku godinu podnose izvješće odborima svojih organizacija Kluba.
Članove županijskih/regionalnih i Nadzornog odbora Kluba utemeljitelja Brčko distrikta biraju i razrješuju izborne županijske/regionalne skupštine, odnosno Skupština Organizacije Kluba utemeljitelja Brčko distrikta.
Nadzorni odbor čine 3 člana.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

VIII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 39.
Pravilnik, dopune i izmjene ovog pravilnika donosi Skupština Kluba, uz prethodnu suglasnost Predsjedništva HDZ-a BiH.
Tumačenje ovog pravilnika daje Središnji odbor Kluba, a Predsjedništvo kad Skupština na zasijeda.

Članak 40.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.