IZBORNI PROGRAM
SIGURNO I STABILNO OKRUŽENJE

 

Reforma pravosuđa i borba protiv korupcije

Bosna i Hercegovina kao složena država s kompleksnom pravosudnom strukturom suočila se s nizom izazova i prepreka. Reforme su dugotrajan i spor proces koji se vrši etapno i za takve reforme nužni su kompromis i otvorena diskusija. Niz je modaliteta koji osiguravaju neovisno i djelotvorno pravosuđe, a mogu se grupirati u četiri prioritetna: nastavak smanjivanja broja neriješenih predmeta i skraćivanje trajanja sudskih postupaka poboljšanjem učinkovitosti, unapređenje poslovnih procesa u pravosuđu, unapređenje rada i pravnog okvira panela i drugih mehanizama za usklađivanje sudske prakse u građanskim, kaznenim i upravnim stvarima u BiH, optimizacija i digitalizacija usluga i procesa u pravosudnom sustavu.
HDZ BiH usmjerit će aktivnosti prema mjerama koje se odnose na područje prevencije, otkrivanja, procesuiranja, koordiniranja, represije, poboljšavanja zakonodavnog okvira, povećanja kapaciteta institucija, obuka i podizanja javne potpore za borbu protiv korupcije. Također, jedan od osnovnih ciljeva jest izgradnja funkcionalne i otvorene javne uprave koja će na svim razinama davati učinkovite odgovore na potrebe društva te pridonositi kvaliteti života građana i gospodarskom napretku zemlje. Uz znanja i vještine kao jedini uvjet za prijem i napredovanje u javnim institucijama potrebno je aktivno raditi na omogućavanju obučavanja i usavršavanja državnih službenika kako bi adekvatno odgovorili na stalne promjene u okruženju.
Prioriteti HDZ-a BiH u idućem razdoblju uključuju: poštivanje pravnih načela u svim sudskim predmetima i borbu protiv korupcije, djelotvorno i neovisno pravosuđe, učinkovitu javnu upravu.

Jačanje unutarnje sigurnosti i otpornost na krize

Svjedoci smo sve veće potrebe za unapređenjem suvremenog sigurnosnog okruženja. Naime, prijeteća globalna ratna zbivanja, energetska krizna žarišta i prijeteća migrantska kretanja postavljaju osnove za sigurnosne prijetnje. Sigurnosne i policijske agencije poprimaju oblik agencija za intervencije na međunarodnim aktivnostima, s posebno važnom ulogom u unutarnjim sigurnosnim aspektima. Institucije EU-a na jačanje transnacionalnih sigurnosnih prijetnji, posebno terorizma, reagirale su institucionalizacijom i nadnacionalizacijom novih modela policijskog djelovanja.
Prioriteti HDZ-a BiH u idućem razdoblju uključuju: integrirano upravljanje granicama, osiguranje sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara, teritorija, uključujući i kibernetičku sigurnost, borbu protiv radikalizma, ekstremizma i terorizma, jačanje sposobnosti, koordiniranih, brzih i učinkovitih odgovora na sigurnosne rizike stanovništva. Također, jedan od osnovnih ciljeva bit će jačanje kapaciteta i otpornosti na svim razinama i u svim fazama sustava za upravljanje krizama i rizicima od katastrofa. Posebna pozornost posvetit će se učinkovitom sustavu protupožarne zaštite uz punu suradnju sa susjednom Republikom Hrvatskom pri realizaciji projekata iz te domene. U suradnji s Republikom Hrvatskom radit ćemo na definiranju modela koji će osigurati jednostavniji prelazak granice putnicima koji žive uz samu granicu, posebno u kontekstu ulaska Hrvatske u Schengen zonu.
Realizacija mjera za zaustavljanje širenja COVID-19 virusa ukazala je na mnoge nedostatke, posebno u sustavu komuniciranja i koordinacije, obuhvaćajući tako i zakonski okvir za upravljanje katastrofama kroz različite razine javne uprave, ograničavajuće strateške okvire i neučinkovitost programa i kapaciteta Civilne zaštite. Stoga je nužno razvijati sustav i model upravljanja smanjenjem rizika od katastrofa temeljen na multisektorskom pristupu, razvijen na usuglašenoj vertikalnoj i horizontalnoj koordinaciji između i unutar institucija, upravljanje modernim alatima i tehnologijama temeljenim na znanju i specifičnim vještinama.

Ravnomjeran regionalni razvoj

Koncept ujednačenog i održivog regionalnog razvoja u Bosni i Hercegovini dobiva na važnosti zajedno s procesom decentralizacije u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi Federacije BiH i Zakonom o lokalnoj samoupravi RS-a. Nakon što je Bosna i Hercegovina potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU, obvezala se unaprijediti politike regionalnog i lokalnog razvoja.
Nužno je jačati intervencijske i planske aktivnosti za unapređenje životnog standarda i uvjeta i unapređenja infrastrukture u ruralnim područjima. Politike integriranog regionalnog razvoja poboljšat će javnu upravu i javne usluge, posebno u područjima obrazovanja, zdravstvene skrbi, socijalnih usluga, socijalne uključenosti, regionalnog prometa, urbanog razvoja i kulture. 
Pri pripremi i provedbi razvojnih projekata za EU fondove važno je unapređenje koordinacije među županijama i jedinicama lokalne samouprave kroz pomoć u pripremi razvojnih projekata, lokalnih projekata na ruralnim i ugroženim područjima, pripremi strateških projekata te jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i županijskoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.

Ubrzanje EU i NATO puta

Jedan od glavnih strateških ciljeva Bosne i Hercegovine punopravno je članstvo u EU-u i NATO savezu. Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) s Europskom unijom te kao zemlja koja je predala zahtjev za članstvo u Europskoj uniji i odgovore na Upitnik Europske komisije, teži k dobivanju statusa kandidata u što skorijem roku, a potom i otvaranja pristupnih pregovora o članstvu. Europska komisija 2019. godine usvojila je Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Mišljenje je od ključne važnosti u odnosima Europske unije i Bosne i Hercegovine, potvrda o spremnosti EU-a da pruži smjernice i potporu zemlji u provođenju nužnih reformi na njezinu putu k europskim integracijama.
Osnovna je uloga NATO saveza očuvati mir i sigurnost političkim i vojnim sredstvima u zemljama članicama. NATO je taj koji je kroz suradnju, zadnjih desetljeća koliko je prisutan u Bosni i Hercegovini, pomogao izgradnji institucija Bosne i Hercegovine – u prvom redu Oružanih snaga BiH kroz kontinuirani razvoj i unapređenje interoperabilnosti s NATO-om u svim vojnim i obrambenim aspektima. Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu značilo bi da zajedno s ostalim saveznicama oblikuje politiku Saveza te aktivno pridonosi procesima izgradnje svjetske i europske sigurnosti, dok bi s druge strane članstvo u Savezu dalo dodatni poticaj u razvoju niza sposobnosti koje su od koristi za nacionalnu sigurnost BiH. 
Ubrzanje EU i NATO puta i u konačnici članstvo u EU-u i NATO savezu dva su ključna vanjskopolitička cilja za HDZ BiH.